Развитие на човешките ресурси

На 01.04.2018 г. МиБМ Експрес ООД, стартира изпълнението на проект по договор № BG05M9OP001-1.021-0386-C01 - “Професионализъм чрез обучение в МиБМ Експрес ООД”.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и бюджета на Република България.

 

Общият размер на договорът за Бeвъзмездна финансова помощ е  191 620.00 лв., от тях финансиране от ЕС – 162 877.00 лв. и национално финансиране – 28 743.00 лв.

 

Срок на договор за изпълнение: 15 месеца, от 01.04.2018 год. до 30.06.2019 год.

 

Основната цел на проектното предложение е подкрепа на наетите лица в "МиБМ Експрес" ООД за повишаване на тяхната професионална квалификация съобразно актуалните нужди на бизнеса, чрез включване в курсове за професионално обучение и ключови компетентности "Общуване на чужд език" или "Дигитална компетентност“.

 

Придобиването на нови знания и умения ще усъвършенства техният работен стил и ще повиши тяхната пригодност за заетост, мотивираност и възможност за кариерно развитие. По този начин се очаква разширяване на възможностите на лицата от целевата група (277 лица - 241 от които са със средно или по-ниско образование и/или над 54 годишна възраст) за дълготрайно включване и оставане на пазара на труда. Това от своя страна ще доведе и до повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила, както и за подобряване условията за инвестиране в човешкия капитал, чрез по-добро и по-достъпно образование през целия живот. От друга страна, чрез осъществяването на проекта ще се постигне и разширяване на капацитета, производителността и конкурентоспособността на "МиБМ Експрес" ООД, чрез прилагане на придобитите знания от проведените обучения в ежедневните ангажименти, както и при разработване на нови и иновативни услуги за потребителите. Развитие на дългосрочно сътрудничество, между участниците в проекта за съвместно създаване и прилагане на придобитите практики в областта на професионалното обучение, квалификацията и пазара на труда. Не на последно място и по-широко осъзнаване и разбиране на значението на меките умения за пригодността за заетост и важността им към прилагането им в ежедневните ангажименти.

Очаквани резултати:

 

-Придобиването на нови знания и умения за наетите лица;

 

-Усъвършенстване на техният работен стил и ще повиши тяхната пригодност за заетост, мотивираност и възможност за кариерно развитие.

 

-Разширяване на капацитета, производителността и конкурентоспособността на "МиБМ Експрес" ООД, чрез прилагане на придобитите знания от проведените обучения в ежедневните ангажименти, както и при разработване на нови и иновативни услуги за потребителите.

 

- повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила, както и за подобряване условията за инвестиране в човешкия капитал, чрез по-добро и по-достъпно образование през целия живот.