Вътрешни колетни пратки

Пощенска колетна пратка или просто Колет е една от най-познатите и разпространени услуги. По същество, това е пощенска пратка, обикновено съдържаща стоки с или без търговска стойност.

 

Колетите са част от голямото семейство на т.нар Универсална Пощенска Услуга (УПУ).

 

В изпълнение на изискването за създаване на организация с цел недопускане влагането на забранени предмети и вещества в УПУ пратки, по смисъла на Чл. 90 и Чл. 91 от Закона за пощенски услуги и във връзка с НАРЕДБА № 6 от 1.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, услугата вътрешни и международни колетни пратки от обхвата на универсалната пощенска услуга, е ограничена за потребители, които не са в индивидуални договорни взаимоотношения с МиБМ Експрес.


Подаване

 

„МиБМ Експрес” обслужва Колетни пратки с тегло до 20 кг и размери за всяко едно от трите измерения (дължина, широчина и височина) от 10 см до 60 см.

 

Като Обременителни се обозначават Колети с тегло до 20 кг и размери до 1 м в едно от трите измерения (ШхВхД) и/или съдържащи чупливи предмети, течности и др. За Обременителни колети се заплаща по-висока цена на услугата.

 

Гаранция за качественото и в срок доставяне на пратката е нейното правилно адресиране. В долния десен ъгъл на пратката се изписват данните на Получателя, а в горния ляв ъгъл – на Подателя. Данните се изписват в следния ред:

 • име, презиме и фамилия;
 • улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент;
 • пощенски код, населено място, област, а при международните пратки - и държава.

Пратки „До поискване” се адресират чрез посочване на трите имена на Получателя и пощенския офис на „МиБМ Експрес” за получаване.

 

Поставянето на ценни предмети - монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети, се допуска само с добавяне на услуга “Обявена стойност”.

 

 

Доставка

 

Колетни пратки се доставят в пощенски офис на „МиБМ Експрес”, обслужващ адреса на Получателя. Получателят се уведомява служебно за наличието на колетна пратка чрез изпращане на “Покана за колет” , която се доставя  като препоръчана пратка, т.е. срещу подпис. Ако при подаване на Колет в колетната декларация е отбелязан телефонният номер на Получателя, същият може да бъде уведомен и по телефона.

 

Колетните пратки  „До поискване” се  получават в съответния пощенски офис срещу предоставяне на документ за самоличност.

 

 

Забранено е поставянето в пощенски пратки на следните предмети и вещества:

 1. Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества;
 2. Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети;
 3. Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети;
 4. Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служителите на “MиБМ Експрес” ООД или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и пощенски съоръжения;
 5. Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
 6. Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.
 7. В пощенски пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.

 

Допълнителни услуги:

 • Известие за доставяне;
 • Обявена стойност;
 • Наложен платеж;
 • До поискване;
 • Прием от  адрес;
 • Доставка на адрес.
Считано от 01.03.2020 г. се променят цените на пощенските услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга предоставяни от “MиБМ ЕКСПРЕС” ООД.

 


Вижте офисите, в които се предлага услугата:


 
вътрешни/международни; населено място;
описание на пратката/съдържанието;
брой пратки;
еднократно / многократно изпращане;
в наш офис или от Ваш адрес; населено място;