ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА

Детски конкурс

 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА

проведен в рамките на "КОЛЕДЕН ФЕСТИВАЛ"

06-31.12.2012 гр. Стара Загора

 

 

I. Организатор на конкурс за детска рисунка

 

1.1. Конкурсът за детска рисунка на тема "ПОЩАЛЬОНЪТ НА MBM EXPRESS В МОЯ ГРАД"

се организира и провежда от "МиБМ Експрес" ООД, гр. София, бул. “Витоша” № 146 (“Организатор”).
1.2. Участниците в конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на конкурса ("Официални Правила”) и промените, направени от Организатора му.
1.3. С участието си в този конкурс, участникът заявява, че е запознат с правилата му, и се съгласява да ги спазва.
1.4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени на интернет адрес www.mbm-express.com, секция Новини.
1.5. Организаторът на конкурса си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила с публикуването им на интернет адрес www.mbm-express.com. секция Новини.


II. Цел на конкурса


2.1. Насърчаване на детското въображение.

2.2. Създаване на положително коледно настроение.

III. Период и територия на провеждане на конкурса за рисунка


3.1. Конкурсът за детска рисунка на тема "ПОЩАЛЬОНЪТ НА MBM EXPRESS В МОЯ ГРАД" 

наричан по-долу, за краткост „конкурсът” започва на 06 Декември 2012г. и ще продължи до 31 Декемврви 2012г. включително.

3.2. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България, Община Стара Загора.


IV. Право на участие


4.1. Конкурсът е отворен за участие на всички деца между 1-7 клас включително с местоживеене в България, с изключение на служителите на "МиБМ Експрес" ООД, „Медия Крос” ЕООД, както и членовете на техните семейства (родители, съпрузи, деца, братя и сестри).

4.2. Участието в конкурса е свързано със спазване на официалните му правила и не е обвързано с покупка на продукти на Организатора.


V. Механизъм на конкурса


5.1. Конкурсът за рисунка се провежда в категория: “най-добра рисунка според журито”.

5.2. Всяка рисунка следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде придружена с данни за автора й на български език, както следва:

• ТРИТЕ ИМЕНА;

• ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за контакти със семейството на детето;

• ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС;

• ДАТА, МЕСЕЦ И ГОДИНА НА РАЖДАНЕ;

• ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ със семейството на детето;

5.3.  Рисунки, които не са придружени от посочените в точка 5.2 данни не се класират.

5.4. Рисунките се пускат в хартиен плик в Специална пощенска кутия "ПОЩА ЗА ДЯДО КОЛЕДА" на „МиБМ Експрес” ООД, позиционирана на входа  на Коледния фестивал пред общината в град Стара Загора.

5.5. За рисуване да бъдат използвани моливи, пастели, темперни или акварелни бой, размер на рисунката А4.

 

VI. Предмет на награда и награждаване

 

6.1. Организаторът е определил следните награди:

- награда за I място - ваучер за 150 лв от магазин за обувки в гр. Стара Загора;

- награда за II място - ваучер за 100 лв от магазин за обувки в гр. Стара Загора;

- награда за III място - ваучер за 50 лв от магазин за обувки в гр. Стара Загора;
6.2. Имената на победителите от конкурса ще бъдат публикувани на 08 Януари 2013 г. на сайта www.mbm-express.com, секция Новини.
6.3. След края на конкурса Организаторът ще се свърже с всички победители чрез координатите за обратна връзка, които всеки от тях е подал при регистрацията си за участие в конкурса.
6.4. Наградите на победителите в конкурса ще бъдат връчени лично на победителите на организирана изложба в община Стара Загора на 10.01.2012г. в 11:00 часа.

6.5. Победителите се задължават лично да приемат наградата си  на организираната изложба описана в точка 6.4. или да посочат представител, които от тяхно име да получи наградата.


VII. Условия за участие

 

7.1. Организаторът запазва правото си да унищожи всяка рисунка, която противоречи на закона, морала или добрите нрави.

7.2 Участието не е обвързано със закупуването на продукти или плащането на такса участие.
7.3. Участникът декларира, че е автор, респективно, че е носител на изключителните авторски права върху рисунката, предоставена от него за участие в конкурса, както и че не е отстъпвал изключителното право за използването й на трети лица различни от Организатора.

7.4. Участниците декларират съгласие рисунките да бъдат използвани за всякакви рекламни цели на „МиБМ Експрес“ ООД.

7.5. Правото на ползване се отстъпва безвъзмездно от страна на участниците.

7.6. Всеки участник носи пълна отговорност за възникнали претенции към Организатора от страна на трети лица във връзка с използването от страна на последния на предоставената от този участник рисунка съгласно настоящите Официални условия.

 

VIII. Номинации и селекция

 

8.1. Победителите в конкурса се избират от жури в състав: Кристина Иванова - МиБМ Експрес ООД, Владислав Оронов - МиБМ Експрес ООД.

8.2. Критериите за избор са:  оригиналност, емоционалност, рисунките да бъдат съобразени с темата на конкурса.


IX. Отговорност

 

9.1.  Прекратяване на конкурса - Организаторът на конкурса има право едностранно да прекрати конкурса, като оповести това си решение, както е описано в Раздел I на Официалните правила, в случай че се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. Организаторът в такъв случай няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

9.2. С участието си в настоящия конкурс участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, за което последният не дължи заплащане от негова страна.
9.3. Организаторът на конкурса поема задължението, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците съгласно правилата на Закона за защита на личните данни.

 

X. Съдебни спорове

 

10.1. Всеки потенциален спор между Организатора на конкурса и участниците в него се решава чрез взаимно споразумение.

10.2.  При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.


XI. Допълнителни условия

 

11.1. Допълнителна информация, свързана с конкурса може да бъде получена чрез запитване на e-mail v.oronov@mbm-bg.com или чрез въпрос, зададен през формата за контакти на сайта

www.mbm-express.com.
11.2. Конкурсът се провежда при условията на настоящите Официални правила и всеки участник заявява, че е запознат и се съгласява да ги спазва.


10 декември 2012, понеделник 17:15

виж всички  »